Tipična struktura ZAS

Bazični ZAS

Ovakav sistem je ekonomična varijanta za prijem RTV programa dostupnih na lokaciji stambenog ili poslovnog objekta. ZAS se najčešće projektuje za svaku pojedinačnu zgradu uključujući i stambene objekte koji čine kontinuiranu celinu (zgrade sa više lamela i ulaza). Imajući to u vidu ZAS obezbećuje zajednički prijem signala za objekte od desetak do 200 stanova. Ovaj sistem je vrlo jeftin i njegova cena je zanemarljiva jer ne prevazilazi 0,1-0,2% vrednosti stana. ZAS je potpuno nezavistan od svih pay-TV operatera i za njega stanari ne plaćaju pretplatu

Preporuke za projektovanje ZAS i KDS - (pdf 70KB srp)

Osnovni elementi sistema su:

Prijemni sistem koji se sastoji od antenskog stuba i antena lociranih na krovu objekta. Broj antena zavisi od broja predajnika sa kojih se emituju TV programi.

 Posebno je značajno da digitalizacijom zemaljske TV (DTT -Digital Terrestrial Television) prijemni sistem postaje jednostavniji jer se jedan ili više digitalnih multipleksa emituju sa istog predajnika ili gap-filler transmitera.

Centralni pojačavač - CP (ili zajednički antenski urećaj - ZAU) je sistem za adekvatno filtriranje i pojačanje dolaznih RTV signala iz antena i pripremu za distribuciju.

Najčešća rešenja su zavisno od veličine objekta i tehničkog projekta su:
multiband pojačavač, sistem kanalnih pojačavača, programibilne glavne stanice ili profesionalni sistem sa transmodulatorima (ovaj poslednji sistem se primenjuje u kompleksnim ZAS sistemima) Lokacija centralnog pojačavača je najčešće u potkrovlju ili na poslednjem spratu objekta. Savremeni objekati najčešće imaju zajedničku telekomunikacionu infrastrukturu (ICT2 preporuke 1MB) i telekomunikacionu sobu. U ovakvim sistemima signal iz ZAS se dovodi do telekomunikacione sobe ili ormara koji se obično nalazi u prizemlju ili podrumskom prostoru. Odatle se svi telekomunikacioni kablovi vode do pojedinačnih stanova kroz odgovarajuće reglete-cevi-kanalice.

Distributivni sistem je najčešce samo pasivna mreža koja se sastoji od koaksijalnih kablova, razdelnika, odvodnika i RTV antenskih utičnica. U slučaju većih zgrada i zgrada sa više lamela i ulaza sastavni deo sistema su i distribucioni pojačavači koji se lociraju u skladu sa projektom i proračunom slabljenja.

Generalno, distributivni sistem se projektuje u dve osnovne konfiguracije:
- odvodni razvod, sa lokacijom odvodnika po svim spratovima
- zvezda razvod, sa centralizovanom distribucijom iz jedne tačke do svih stanova ( u slučaju većih zgrada ovo podrazumeva više centralizovanih distributivnih tački)

 

Jedno od rešenja usvojenog u praksi je uvodjenje signala iz kamere sa ulaza u zgradu u ZAS tako da se može pratiti na TV prijemnicima u stanovima. Signal iz kamere se uvodi u modulator, pojačava i insertuje u distributivnu mrežu u skladu sa tehničkim rešenjem.

Tipičan bazični ZAS se projektuje za frekventni opseg 5-860 MHz *

*Preporučujemo da se pri projektovanju i izvoćenju novih ZAS i KDS instalacija posebno obrati pažnja na kvalitet i specifikacije opreme imajući u vidu LTE/4G regulativu EU. 

Više tehničkih detalja
Tipične konfiguracije (bazični ZAS)
Zavisno od projektnog zadatka mnogi luksuzni stambeni i poslovni objekti se projektuju i za unapredjene sisteme sa DVB transmodulatorima i distribucijom u frekventnom opsegu od 5-2150 MHz.
Kompleksni ZAS

Veliki broj praktičnih tehničkih rešenja za ZAS su obraćeni u prospektu ICP Aplikacije

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš