EDUKACIJA.TRENING.PRAKSA

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА (ICT/ИКТ) - ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ

Телекомуникациона инфраструктура је од виталног националног значаја. Европски значај и циљеви су дефинисани у европској дигиталној агенди (Digital Agenda for Europe- DAE). Дигитализација телевизије и развој интернета у одређеној мери је од значаја за сваког грађанина Европе. Квалитетан, поуздан и безбедан приступ информационо-комуникационим технологијама (ICT/ИКТ) је од великог значаја за развој друштва у пословном, административном и социјалном сегменту.
Izvod iz prezentacije (pdf 9,1MB srp)
 

Регулаторни сегмент

Законодавци и регулатори у Европи настоје да дефинишу најбољи оквир за развој ICT/ИКТ сектора. Посебно је значајно да се у складу са изазовима и потребама друштвених заједница пронађе права равнотежа између локалног, националног и европског простора, али са фокусом на интерес и добробит грађана Европе. Центар и темељ изворне европске теорије и идеје је грађанин Европе и локална заједница.

Европа је интеграција специфичности милиона микро-локација. Просперитет Европе се може изградити само од локалног ка централном, а не обрнуто. ИКТ/ICT технологије и системи су интерактивна спона Европе. Регулаторни сегмент је флуктуирајућа и релативно лако променљива материја, али која би увек морала да води рачуна о уравнотежењу интереса свих заинтересованих ИКТ партиципаната  – ICT stakeholders (корисници, ICT индустрија и предузетници, ICT инвеститори, држава).
Такође, регулатива дефинише базичне сервисе и стално ствара простор за конкуренцију разних платформи, онемогућавање монопола, развој, кооперативност између оператера мрежа и сервиса (network carriers, service providers).
Држава може интервенисати и субвенционисати развој инфраструктуре само у оним деловима тржишта где нема оператера (обично рурална подручја) или где је конкуренција неразвијена или картелизована.
(изводи из регулативе. пдф)
 

Технички сегмент

Телекомуникациона инфраструктура је, пре свега, техничка материја. Основ за функционалну и перспективну ICT/ИКТ инфраструктуру (future proof networks) чине:
- квалитетни материјали и опрема,
- поштовање стандарда,
- поштовање правила струке,
- стална едукација техничког особља,
- интерни и екстерни контролни механизми.

Упрошћено, основни сегменти од значаја при пројектовању су:
* технологија (начини пријема, обраде, генерисања и интеракције),
* преносни медијуми (жичани, бежични),
* терминална опрема.

Највећи део телекомуникационе инфраструктуре (преко 85%) је лоциран у резиденцијалним, стамбеним и пословним објектима (овај део инфрастуктуре је уствари реални “core network” иако се најчешће назива финална/корисничка дистрибуција (Србија) , “last mile” networks (USA,UK), “first mile networks” (Европа) …..  Генерално, под “core networks” се подразумевају магистралне телекомуникационе мреже).

Када је у питању топологија ИКТ/ICT инфраструктуре неминован и природан процес је: Децентрализована друштва - децентрализоване комуникационе мреже. Фокус на просперитетне локалне заједнице -- локални ниво друштва -- подразумева и тежи: безбедности, функционалности, одрживости, рационалности, очувању природне средине и уређењу микро-амбијента.

ИКТ/ICT је један од кључних елемената локалне заједнице. Само просперитетне, одрживе локалне заједнице могу бити темељ стабилних држава и светске заједнице.
 

Теме које ће бити обрађене у предавањима и презентацијама ICP Niš (и делом у штампаним материјалима):

Пројектовање:
- Домаћа регулатива
- Европска регулатива
- Стање тел. инфраструктуре у Србији
- Лоша пракса при пројектовању
- Stakeholders (различити интереси и баланс и улога државе)
- Пројекат и циркулација документације
- Партиципација оператера и национални и локални инфо центар
- Технологија, инфраструктура, терминална опрема (временски аспект)
- Типови преносних медијума и капацитет у дигиталном окружењу
- Топологија финалне дистрибуције
- Тел. инфраструктура у LTE/4G окружењу
- Категоризација објеката по типу тел. инфраструктуре (A, B, C)
  (укључујући мин.захтеве за објекат)
- Извођење радова (процедуре)
- Мин. стручне квалификације за пројектанте
- Телевизија.интернет.телефонија (конвергенција и дивергенција)
- Безбедоносни аспект телеком. инфраструктуре
- Локалне и националне мреже

Инсталатери. Технички надзор:
- Стање инфраструктуре и примери лоше праксе
- Мин. стручне квалификације и технолошка опремљеност за извођење радова
- Активна и пасивна опрема
- Процедуре мерења и минимални технички захтеви
 

Планирани термини презентација:: DAE 2020 strategy
Ниш, јун/јул
Ниш, септембар/октобар
Београд, новембар/децембар
Izvod iz prezentacije (pdf 9,1MB srp)

...

 

 

 

 

: DAE 2020 strategy

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš